Ste tu:

Obchodné podmienky


1. Všeobecné ustanovenia

 

1.1 Vymedzenie pojmov

Tieto obchodné podmienky (ďalej len OP) upravujú vzťahy vznikajúce pri dodávkach hardware, software, spotrebného materiálu, ( ďalej len tovar ) medzi firmou DRAGOON computers, spol. s r.o. IČO: 44 389 051 ako predávajúcim ( ďalej len predávajúci ) a odberateľom tovaru ako kupujúcim (ďalej len kupujúci). Tieto OP platia v celom rozsahu a sú záväzné pre akýkoľvek obchodný styk pri dodávkach tovaru medzi predávajúcim a kupujúcim.


1.2 Základné podmienky

Nákup tovarov a služieb od firmy DRAGOON compters, spol. s r.o., môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť nasledovnými pravidlami.


1.3 Pracovná doba predávajúceho:

Objednávky prostredníctvom internetu, e-mailom, sú prijímané 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Telefonicky sme Vám k dispozícii v pondelok až piatok: 9:00 - 16:00 hod. Donášková služba DRAGOON je k dispozícií v pondelok až piatok: 10:00 - 18:00.


2. Podmienky a postup pri objednávkach tovaru kupujúcim

2.1 Objednanie tovaru

Objednanie tovaru je možné uskutočniť odoslaním elektronickej objednávky cez DRAGOON computers, spol. s r.o. - INTERNETOVÝ OBCHOD alebo emailom na dragoon@dragoon.sk. Odoslanie objednávky je záväzné a neskoršie zrušenie objednávky sa riadi obchodnými podmienkami. Pre potvrdenie a vybavenie vašej objednávky budete kontaktovaný v čo najkratšom možnom čase. Aby Váš tovar, ktorý si objednáte cez DRAGOON computers, spol. s r.o. - INTERNETOVÝ OBCHOD bol doručený do 24 hodín v rámci Bratislavy, tovar musí byť na sklade! Pokiaľ tovar, ktorý si objednáte cez DRAGOON computers, spol. s r.o. - INTERNETOVÝ OBCHOD nie je na sklade, bude objednaný a následne v čo najkratšom možnom čase Vám doručený. O každej zmene bude zákazník informovaný a to prostredníctvom objednávkového systému predávajúceho, ktorý je súčasťou jeho informačného systému a nachádza sa na serveri http://www.dragoon,sk.

e-mailom: obchod@dragoon.sk alebo dragoon@dragoon.sk
poštou: DRAGOON computers, spol. s r.o., Hrobákova č. 9, 851 02 Bratislava

Každá objednávka musí obsahovať:
 
- číslo objednávky
- dátum vystavenia objednávky
- obchodné meno a IČO kupujúceho
- kontaktnú osobu kupujúceho, jednajúcu vo veci objednávky vr. telefonického príp. faxového spojenia.
- spôsob plnenia (možnosť čiastočného plnenia alebo kompletnú dodávku)
- dodaciu adresu
- spôsob odberu tovaru (vlastný alebo prostredníctvom zmluvného prepravcu)
- jednoznačný a presný popis tovaru s kódmi podľa cenníka predávajúceho.

2.3 Odber tovaru

Odber tovaru sa uskutočňuje dohodnutým spôsobom: donáškovou službou DRAGOON alebo inou prepravnou službou. Pri preberaní tovaru je zákazník povinný skontrolovať neporušenosť a kompletnosť zásielky a túto potvrdiť na prepravnom liste ( dodacom liste ). Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudeme akceptovať. Pokiaľ si budete chcieť - zákazník uplatniť inú formu dodania tovaru cez DRAGOON computers, spol. s r.o. - INTERNETOVÝ OBCHOD, musí o tom informovať predajcu a to telefonicky alebo emailom, iné formy sa nebudú akceptovať.


2.4 Spôsob dodania tovaru
- Donášková služba DRAGOON BA a blízke okolie
- Kuriérske služby SR ( DPD )
- Poštové služby SR ( Slovenská pošta )

2.5 Odber prostredníctvom zmluvného dopravcu (DPD) – iba na území SR

Cena je účtovaná podľa platných taríf, ktorých aktuálnu výšku si môžete kedykoľvek vyžiadať od dodávateľa.


2.6a Vznik zmluvy

Kúpna zmluva k dodaniu požadovaného tovaru a služieb vzniká okamihom potvrdenia objednávky predávajúcim, a to prostredníctvom webového systému, prípadne tiež prostredníctvom elektronickej pošty. Na potvrdení je uvedená referencia (číslo) objednávky v systéme predávajúceho a pre kontrolu súpis objednaného tovaru s cenami.


2.6b Kúpna zmluva

Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Za záväzné potvrdenie objednávky sa považuje potvrdenie e-mailové prípadne telefonické, a to také, ktoré je realizované po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky (potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je považované za záväzné). Kontakt nutný k potvrdeniu objednávky vykonáva spravidla predávajúci po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru a služieb. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar, prepravu, spôsob a termín doručenia prípadne iné služby.                                                                                 


3. Informácie o stave realizácie objednávky

3.1 Výzva k odberu

Výzvu k odberu tovaru zasiela predávajúci emailom kupujúcemu. V prípade, že tovar objednaný kupujúcim je pripravený k odberu a kupujúci požaduje osobný odber a zároveň nemá u predávajúceho nevyrovnané finančné záväzky po splatnosti a/alebo neuhradené faktúry v lehote splatnosti a fakturácia ďalšieho tovaru by presiahla stanovený kredit. Táto výzva môže byť kupujúcemu oznámená  telefonicky alebo emailom.


3.2 Automatická fakturácia

Pokiaľ kupujúci nemá u predávajúceho nevyrovnané finančné záväzky po splatnosti a/alebo neuhradené faktúry v lehote splatnosti a fakturácia ďalšieho tovaru by presiahla stanovený kredit a má dohodnutý spôsob prepravy tovaru z miesta plnenia prepravnou službou, predávajúci automaticky faktúruje a odosiela pripravený tovar kupujúcemu z miesta plnenia na dodaciu adresu uvedenú na objednávke.


3.3 Zadržanie tovaru predávajúcim

Pokiaľ má kupujúci u predávajúceho nevyrovnané finančné záväzky po splatnosti a/alebo neuhradené faktúry v lehote splatnosti a fakturácia ďalšieho tovaru by presiahla stanovený kredit , potom je predávajúci oprávnený pozastaviť ďalšie dodávky tovaru kupujúcemu až do doby úplného vyrovnania záväzkov či odčerpania kreditu kupujúcim. O pozastavení dodávok predávajúci informuje kupujúceho faxom alebo telefonicky. Po dobu uplatnenia práva predávajúceho na pozastavenie tovaru nie je predávajúci v sklze so splnením povinnosti na jeho dodanie.


3.4 Faktúra – náležitosti

Faktúra – daňový doklad vystavený predávajúcim obsahuje nasledujúce náležitosti:

-              dátum vystavenia

-              dátum splatnosti

-              číslo objednávky kupujúceho

-              obchodné meno kupujúceho, IČO, IČ DPH

-              sídlo/miesto podnikania kupujúceho

-              popis tovaru a jeho množstvo

-              jednotkovú kúpnu cenu jednotlivých komodít, kód DPH, cenu za všetky kusy

-              celkovú kúpnu cenu tovaru bez i s DPH

-              sadzbu DPH a jej vyjadrenie v  EUR  

 

Za deň uhradenia faktúry, tzn. deň splatnosti sa považuje deň pripísania príslušnej čiastky v prospech účtu predávajúceho.                                                                          


3.5 Splatnosť faktúr

Spoločne s kreditom je kupujúcemu stanovená i bežná splatnosť faktúr, spravidla v dĺžke 7 kalendárnych dní odo dňa vystavenia faktúry, pokiaľ zo zmluvy o platobných podmienkach či z inej dohody či zmluvy nevyplýva odlišná dĺžka splatnosti. V individuálnych prípadoch je možné splatnosť faktúr po dohode s kupujúcim predĺžiť. Konečné rozhodnutie o predĺžení doby splatnosti je v kompetencii predávajúceho a závisí predovšetkým na platobnej morálke kupujúceho a na jeho zákazníckej kategórii. Za predĺženie dĺžky splatnosti faktúry je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu poplatok (úrok) vo výške 0,5%. Na faktúry už vystavené nie je možné požadovať predĺženie doby splatnosti. Kupujúci nie je oprávnený zadržovať platby, ani ich časť z dôvodu akýchkoľvek proti pohľadávok voči predávajúcemu, vrátane nároku z vadného plnenia (reklamácie).                     


3.6 Platobné podmienky

Pri platení tovaru kupujúcim prichádzajú do úvahy nasledujúce formy platobných podmienok


3.6.1 Platba v hotovosti pri prevzatí tovaru
 
Táto platba môže byť realizovaná ako:
 
- platba v hotovosti  pri prevzatí tovaru kupujúcim

- platba na dobierku - prostredníctvom zmluvného dopravcu pri dodávke tovaru


3.6.2 Platba na základe zálohovej faktúry

Tento spôsob platby sa týka predovšetkým tých kupujúcich, ktorí nemajú pridelený kredit alebo je ich kredit už vyčerpaný. Po prijatí objednávky kupujúceho  je predávajúcim vystavená zálohová faktúra a táto je zaslaná kupujúcemu. Až po pripísaní príslušnej čiastky na účet predávajúceho alebo zložením faktúrovanej čiastky v hotovosti v pokladni predávajúceho je objednaný tovar rezervovaný pre kupujúceho. Následne je tovar zaslaný zmluvným dopravcom do miesta plnenia, resp. je kupujúcemu zaslaná výzva k odberu zo skladu predávajúceho. Súčasťou dodávky tovaru je i faktúra – daňový doklad s vyúčtovaním zaplatenej zálohy a výdajka.                                                                                    


3.6.3 Platba po dodávke tovaru

Platba po dodávke tovaru je umožnená len kupujúcemu s prideleným kreditom. Faktúra sa vystavuje pri expedícii tovaru kupujúcemu. Kupujúci, ktorí majú záujem využívať kredit stanovený predávajúcim a úhradu kúpnej ceny tovaru realizovať až po jeho dodaní, sú zaviazaní k uzavretiu Zmluvy o platobných podmienkach a zaistení záväzku. Predmetom tejto zmluvy je dojednanie o dĺžke splatnosti vystavovaných faktúr a výške kreditu.                                                                       


4. Autorské práva

Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vlastník stránky. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä kopírovanie textov, recenzií alebo fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia vlastníka stránky je zakázané


5. Ochrana osobných údajov   

V zmysle Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov vaše osobné údaje sú dôverné a nebudú poskytnuté tretej strane.


6. Recyklačný poplatok
 
V cene tovaru je zahrnutý recyklačný poplatok.

 

Neprihlásený uživateľ

Novinky

16.10.2017
Podstavec pod monitor - opäť skladom
Opäť pre Vás máme skladom jeden z najužitočnejších a najpredávanejších pomocníkov v kancelárii. S LOGO podstavcom pod monitor docielite optimálny zorný uhol pri pohľade na obrazovku a naviac Vám pomôže s organizáciou priestoru na pracovnom stole.
10.10.2017
AVACOM: Rýchle a spoľahlivé nabíjanie
Zoznámte sa s novinkami od spoločnosti AVACOM v sortimente nabíjačky a zdroje.
10.10.2017
Bezdrátové myši LOGO
Rozširujeme kolekciu LOGO myší domov aj do kancelárie o dva nové bezdrôtové modely. Myši majú 6 tlačidiel, dosah až 10 metrov, funkciu úspory energie a ideálnu ergonómiu pre držanie. Naviac so super cenou
04.09.2017
Sieťové produkty a riešenia Netis
Pre všetkých, ktorí hľadajú sieťové riešenia (routery, switche, USB adaptéry) za rozumnú cenu, sme do sortimentu zaradili značku Netis.
22.08.2017
Herné príslušenstvo REDRAGON
Staň sa neporaziteľným súperom každého súboja! Nové herné príslušenstvo značky Redragon Ti zaručí vynikajúci výkon, dokonalú ergonómiu, fantastický design a maximálne pohodlie pri používaní.
15.08.2017
Nové Casio ClassWiz so slovenským menu
Vybavte sa do školy alebo kancelárie novinkou od Casio. Kalkulačky rady ClassWiz sú novo kompletne v slovenčine a s funkciou QR Code, ktorá umožňuje zobrazenie výsledkov, grafov a tabuliek na displeji chytrého telefónu. Naviac teraz s darčekom - slúchadlami Maxell.

Akcie

13.10.2017
Week price - Lacná energia
Alkalické batérie od spoločnosti Verbatim patria do skupiny vysoko výkonných batérií vhodných pre napájanie denne používaných zariadení ako napr. diaľkové ovládače, prenosné rádia, svietidlá, hračky, fotoaparáty, MP3 prehrávače a ďalšie.
04.10.2017
E-Blue rozdáva darčeky
K vybraným herným myšiam E-Blue získate hernú podložka ZADARMO a k vybraným herným kreslám E-Blue 6 ks energy nápojov. Získajte energiu pre všetky svoje herné súboje.
25.08.2017
Počítame nie len so školákmi
Do školy aj kancelárie - kalkulačkou každého vybavíme. Len u nás nájdete komplexnú ponuku kalkulačiek rôznych značiek, typov, druhov aj cenových kategíorií.
23.08.2017
Zariaď si študentskú izbu
Zariaď si svoju izbu na školské povinnosti, ale aj na dokonalé herné zážitky.
31.07.2017
HP: Ink cashback pre koncový zákazníkov

Akcia pre koncových zákazníkov!


Kombinujte originálne atramentové kazety HP 364 a ušetrite. Akcia platí do 31.10.2017.

19.05.2017
HP: Toner cashback koncovým zákazníkom
Akcia pre koncových zákazníkov!
Získajte až 100 € späť so službou cashback pri kúpe originálneho toneru HP.  Akcia platí do 31. 10. 2017.